Ford Foundation Fellow (Mercado Irizarry Jr, Aurelio) uri icon

date/time interval

  • 1977 - 1979